English: English version


~ Stanovy spolku Ameropa ~

Participants 2013 - 20th anniversary
Ameropa z.s. je nezisková organizace
sídlem Předměřice nad Jizerou 85, 294 74 Česká republika
registrovaná pod IČO 26644819

Článek I.
Úvodní ustanovení


1. Ameropa z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný svazek členů, založený ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k"právnímu jednání.

2. Spolek je založený jako veřejně prospěšná, nezisková organizace. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy svých členů navenek. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu převážně v hudební oblasti a dále přispívá ke všestrannému rozvoji osobnosti svých členů. Je založen na dobu neurčitou.

3. Sídlo spolku: 294 74 Předměřice nad Jizerou 85.

Článek II.
Cíle a činnosti spolku


1. Hlavní činností spolku je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních hudebních kulturních tradic, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů (budování „hudebních mostů“) mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost. Tohoto cíle spolek dosahuje zejména:
  a) organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby, zejména komorní hry, za vedení špičkových interpretů;
  b) pořádáním koncertů, festivalů, výstav, seminářů, přednášek, konferencí a tvůrčích dílen v oblasti umění;
  c) spoluprací s českými i zahraničními kulturními institucemi, školami, spolky a jinými právnickými osobami, které přispívají k poznávání a k upevňování hudebních a kulturních tradic a k rozvoji hudby a umění;
  d) propagační a publikační činností v oblasti hudby a hudebních kulturních tradic;
  e) poradenskou a informační činností pro umělce, veřejnost, obce a regiony;
  f) osvětou a výchovou ke kulturnosti a toleranci v životě jednotlivce i společnosti.

2. Vedlejší hospodářskou činností, podporující hlavní činnost je:
  a) nákup a prodej notových materiálů a hudebních nosičů;
  b) agenturní činnost;
  c) reklamní činnost.

Článek III.
Členství ve spolku


1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba, která souhlasí se stanovami a programem spolku. Členem spolku se pak žadatel stane zápisem do seznamu členů spolku. Nikdo nesmí být ke členství ve spolku nucen. Nikdo nemá nárok na přijetí za člena spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku. Členství vzniká po rozhodnutí výkonného výboru, a to dnem, kdy výkonný výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele.

3. Členství ve spolku zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů. Důvodem vyškrtnutí je vystoupení člena na jeho vlastní žádost, smrt fyzické osoby či zánik právnické osoby, která je členem spolku nebo vyloučení člena ze spolku, porušuje-li člen soustavně a opakovaně stanovy spolku.

4. Každý člen spolku má právo:
  a) volit a být volen do všech orgánů spolku;
  b) aktivně se podílet na všech činnostech spolku;
  c) být pravidelně informován o činnosti spolku;
  d) užívat majetku spolku;
  e) účastnit se jeho činnosti, a to včetně té, která není určena výhradně pro členy spolku.

5. Každý člen spolku má následující povinnosti:
  a) účastnit se shromáždění členů spolku, zejména členské schůze spolku;
  b) řídit se ustanoveními stanov a rozhodnutími členských schůzí spolku;
  c) přispívat osobním i věcným plněním k rozvoji činnosti spolku a k dosažení jeho cílů;
  d) přispívat na činnost spolku členským příspěvkem, jehož výše a způsob úhrady stanoví orgány spolku;
  e) pečovat o majetek spolku tak, aby nedošlo k jeho odcizení nebo poškození;
  f) dodržovat stanovy spolku.

Článek IV.
Orgány spolku


1. Členská schůze
  a) Členská schůze je nejvyšší orgán spolku.
  b) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O jednání schůze se pořizuje protokol.
  c) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Každý člen spolku má právo účastnit se členské schůze a volit volené orgány spolku.
  d) Členskou schůzi svolává předseda výkonného výboru spolku, a to nejméně jednou ročně. Schůze musí být též svolána do jednoho měsíce poté, kdy o jeho svolání písemně požádaly nejméně dvě třetiny členů spolku.
2. K výlučným pravomocem členské schůze patří:
  - volba a odvolání členů výkonného výboru;
  - schválení stanov spolku a jejich změn;
  - zřizování nebo rušení pobočných spolků podporující hlavní činnost;
  - zřízení dalších orgánů spolku, a to dočasných nebo trvalých;
  - rozhodnutí o zrušení spolku či jeho sloučení s jiným spolkem.
Členská schůze spolu s výkonným výborem dotváří koncepci činnosti spolku určenou stanovami. Dále vyhodnocuje dosavadní činnost spolku, projednává a schvaluje výroční zprávy a dohlíží s pomocí kontrolních orgánů na hospodaření spolku. Tvoří koncepci vedlejších činností spolku, rozhoduje o spolupráci s jinými subjekty, o příspěvcích členů a o přijetí za člena nebo vyloučení ze spolku.

2. Výkonný výbor spolku
  a) Je spolu s předsedou výkonného výboru řídícím orgánem spolku. Výkonný výbor je volen členskou schůzí na pět let. Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu spolku. Výkonný výbor je sestaven nejméně ze tří a nejvíce ze šesti členů. Výkonný výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň poloviny členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
  b) Výkonný výbor spolku řídí činnost spolku v době mezi členskými schůzemi, vede evidenci členů spolku a zajišťuje administrativu spolku, protokoluje členské schůze.

3. Předseda výkonného výboru spolku
  a) Předseda výkonného výboru spolku je formální hlava spolku. Předseda zastupuje spolek navenek ve všech právních vztazích v průběhu celého funkčního období.
  b) Předsedu volí a odvolává výkonný výbor. Pokud není předčasně odvolán nebo sám neodstoupí, jeho funkční období končí s počátkem funkčního období nově zvoleného předsedy.
  c) Předseda svolává alespoň jednou ročně členskou schůzi, na které přednese členům zprávu o činnosti a hospodaření spolku. Předseda spolku je také povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté, kdy o jeho svolání písemně požádaly nejméně dvě třetiny členů spolku.
  d) Předseda může delegovat část, nebo všechny své pravomoci na třetí osobu. Toto pověření musí být předem schválené výkonným výborem a musí mít písemnou formu. O schválení delegovaných pravomocí se vytvoří písemný zápis. Výkonný výbor může iniciovat odvolání delegovaných pravomocí, o této skutečnosti bude vytvořen písemný zápis. Zápisy budou uloženy v sídle spolku.

Článek V.
Zásady hospodaření spolku


1. Při svém hospodaření se spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Příjmy spolku jsou zejména výnosy z činnosti spolku nebo z činnosti pobočných spolků, které spolek k dosažení svých cílů zřídil. Spolek hospodaří dále s příspěvky členů, dary, dotacemi, granty apod.

3. Příjmy spolku jsou dále příjmy z vedlejší činnosti, jako např. nákup a prodej notových materiálů, hudebních nosičů, činnost agentážní, reklama.

Článek VI.
Pobočné spolky


1. Spolek může zřizovat poboční spolky.

2. V názvu pobočného spolku musí být uvedena jednotná část názvu pobočného spolku, kterou tvoří slovo Ameropa.

3. Pobočný spolek vystupuje ve svých záležitostech samostatně a jedná svým jménem v plném rozsahu. Za pobočný spolek jedná její jednatel; podepisování za pobočný spolek se děje tak, že k jejímu natištěnému či napsanému názvu připojí jednatel svůj podpis.

4. Pobočný spolek je samostatným účetním a daňovým subjektem a může mít vlastní bankovní účty. Hospodaření pobočného spolku se řídí zásadami podle článku V stanov.

Článek VII.
Zánik spolku


Spolek zaniká na základě usnesení nadpoloviční většiny členů přítomných na členské schůzi rozhodnutím o zrušení spolku či jeho sloučením s jiným spolkem.

Článek VIII.
Společná a závěrečná ustanovení


1. Záležitosti spolku, které neupravují tyto stanovy, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Každou změnu stanov založí spolek do sbírky listin rejstříkového soudu.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ve spolkovém rejstříku.
V Předměřicích nad Jizerou dne 8. 12. 2017