anglicky   česky  

 

Potvrzujeme konání Letní Akademie 2020 takto »»»
New Information June 15 2020 / Aktuální informace 15. 6. 2020  


Prohlášení uměleckého ředitele
mezinárodní akademie komorní hudby Ameropa,
Vadima MazoVážení ameropané, přátelé a kolegové,

Všichni si uvědomujeme, že procházíme bolestným a nepředvídatelným obdobím proměn našich životů - a to zejména v oblasti umění a hudby. Přesto je potřeba vnímat a vážit si ostatních hodnot, které nám zůstávají: zdraví nás a našich rodin, důvěry mezi lidmi jiných zemí, propojení, které sdílíme s ostatními truchlícími a nové cesty výuky, které používáme abychom zůstali spojeni a pokračovali v růstu.

Naneštěstí vědci ani vlády nedokáží předvídat co přinese budoucnost. První vlna globální pandemie a stálé nebezpečí ohrožuje naše životy.

Nejsem zděšen ani se nebojím tragických událostí, které prostupují rychlejším či pomalejším "tempem" celý svět, usmrcují takové množství přátel a na celém světě zastavují nespočet letních festivalů!

Po tom, co jsem strávil poslední čtyři měsíce v Číně ve vzdálenosti necelých 500 km od Epicentra pandemie, uvědomuji si jak je globální zdraví VELMI nestabilní a i v budoucnosti zůstane nepředvídatelné.

Všichni víte, že Ameropa je mezinárodní festival komorní hudby a já si chci být naprosto jistý, že naše organizace nebude riskovat ničí zdraví nebo pohodu. Náplní našeho festivalu je hudba založená především na komunikaci mezi lidmi. A my musíme chránit hudební životy!

Jako zakladatel a umělecký ředitel Ameropy bohužel musím touto zprávou oznámit, že k dnešnímu dni 10. května 2020 27. mezinárodní festival a kurzy Ameropa překládáme na léto 2021!

Zároveň chci informovat jako jeden ze zodpovědných manažerů, že tímto rozhodnutím neomezuji mé kolegy a spolupracovníky Adu Slivanskou a Jiřího Havlíka, ředitele mezinárodního festivalu “Praha, klasika..”, aby poskytli příležitost zájemcům o letní výukové a koncertní aktivity mimo Ameropu.

Pro zpřesnění: nebudu se osobně podílet na jakýchkoliv aktivitách, které se budou konat mimo současnou a budoucí Ameropu.

Rád bych ještě jednou vzkázal všem ameropským přátelům, zahraničním i lokálním: Prosím opatrujte se vší pečlivostí své zdraví i hudební úsilí!

Globálně a hudebně váš,
Vadim Mazo,
zakladatel a umělecký ředitel Ameropy
10. května 2020


Prohlášení výkonné ředitelky mezinárodní akademie
komorní hudby AMEROPA Ady Slivanské a
ředitele Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
a mezinárodního festivalu “Praha, klasika.. “ Jiřího HavlíkaV rámci našich uměleckých organizací přistupujeme i my k postupnému a odpovědnému obnovování letošních programů a kulturních událostí v souladu se současným uvolňováním epidemiologických opatření v České republice. Otázka účasti umělců, pedagogů a studentů ze zahraničí zůstává prozatím otevřena. Jsme v tomto směru i nadále se zahraničními účastníky v kontaktu a postupujeme ve smyslu aktuálních vládních vyhlášení a mezinárodních dohod. Přistupujeme tedy pro tento rok k určité redukci rozsahu původního programu a zveme zejména Vás, kdo jste aktuálně v ČR nebo budete mít v letních měsících zákonnou možnost přijet a účastnit se.

Další informace najdete zde»»»

Děkujeme za pochopení a těšíme se na osobní setkání při některých vzdělávacích nebo koncertních příležitostech.

Mgr. Ada Slivanská
Výkonná ředitelka Ameropa z.s. a ředitelka obecně prospěšné společnosti „Praha, klasika..“

Mgr. MgA Jiří Havlík
Ředitel letní orchestrálni akademie Filarmonietta Praha a mezinárodního hudebního festivalu „Praha, klasika..“


Statement by the artistic director
of the Ameropa International Music Academy,
Vadim MazoDear Ameropeans friends and colleagues,

As we all are now realizing, we are going through a very painful and unpredictable era of transition in our lives, especially in the area of Arts and Music. But, it is important to keep in mind and celebrate the other gifts we have, like our health and the health of our families, trust among people from all countries, the connections we gain by grieving with others, and the new educational tools people are using to stay connected and continue growing.

Unfortunately, even scientists and governments can not predict what the future will bring. Global Pandemics during this first cycle and the danger posed to our lives.

I’m not scared or afraid of these tragic events which are going around the world in that or another “tempo” of killing far too many friends and those of who are stopping countless summer festivals around the world! From my personal point of view, and after spending the last four months in China during the pandemic and only 300 miles away from Epicenter, I can say that the global health is VERY unstable, and it will continue being unpredictable for the foreseeable future.

As you all may know, Ameropa is an International Chamber Music Festival and I want to be absolutely sure that as and organization, we do not risk anyone’s health or wellbeing, especially for a festival whose main tool is music, which is in essence communication between people. Musical lives must be saved!

So, from this email, as Ameropa’s founder and artistic director, unfortunately, I must announce from today May 10 2020, that the Ameropa International Festival and Courses will be postponed till the Summer of 2021!

In addition, as one of the managers who is responsible, my position still does not restrict my colleagues and collaborators: Mrs. Ada Slivanská and Mr. Jiří Havlík, Directors of international Festival “Praha, klasika..” to provide opportunities for those who want to be involved with summer learning/performing activities outside of Ameropa.

To be clear, I will not be taking my attention away from the activities related to the present and future of AMEROPA.

Again, to ALL of our Ameropa’s FRIENDS, International and local:

Please take care of your health and your musical endeavors appropriately!

Globally and musically yours,

Vadim Mazo,
Ameropa Founder and Artistic Director
May 10/2020


Statement by the Executive director of the Ameropa International Music Academy Ada Slivanská & director of Summer Orchestral Academy Filarmonietta Praga and the International Music Festival "Prague, Classics.." Jiří HavlíkWithin our artistic organizations, we also approach the gradual and responsible renewal of this year's programs and cultural events in accordance with the current release of epidemiological measures in the Czech Republic. The question of the participation of artists, teachers and students from abroad remains open for the time being. We are therefore approaching a certain reduction in the scope of the original program for this year, and we especially invite you who are currently in the Czech Republic or will have a legal opportunity to come and participate in the summer months.

More information here »»»

Thank you very much for your understanding as we are very much looking forward to personally meeting with you at all of our Academy and Festival events.

Mgr. Ada Slivanská
Ameropa executive director and director of non-profit organization „Praha, klasika..“

Mgr. MgA Jiří Havlík
Director of orchestral academy Filarmonietta Praha and of the international music festival „Praha, klasika..“

Další informace


Potvrzujeme konání Letní Akademie 2020 takto »»»   Informace o programu pro děti zde »»»
Přihlášky na sólovou - komorní akademii 2020 / hudební program pro děti jsou zde »»»
Informace a přihlášky na orchestrální akademii jsou zde »»»
V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat »»»